ارتبــــاط بـا مـا

شهرداری دالکی

نشانی : شهرداری دالکی

شماره تلفن: 34342038

شماره فکس: 34343700-34342383

ایمیل: info@dalaki.ir