همايش كوهپيمايي خانوادگي در طر ح نشاط اجتماعي هفته پنجم با مشاركت شهرداري،شوراي اسلامي شهردالكي واداره ورزش وجوانان شهرستان دشتستان درتنگ تلخ دالكي برگزار گرديد .

عکاس:
1397/02/26   12:43:00